มท.3 ลงพื้นที่กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 ลงพื้นที่กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน

12 พฤศจิกายน 2562


มท.3 ลงพื้นที่กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย  พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน

มท.3 ลงพื้นที่กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย
พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน

               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) มอบนโยบายเน้นย้ำการขยายบริการน้ำประปาให้ทั่วถึงโดยเฉพาะในเขตรอบนอกพื้นที่ แนะร่วมบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างยั่งยืนในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กปภ.สาขาท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

               นายทรงศักดิ์ ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ณ สถานีผลิตน้ำท่าม่วง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือขอสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ กปภ. เข้ามาร่วมดำเนินการขยายเขตบริการในพื้นที่ขาดแคลนน้ำประปา นับเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและทำให้ประชาชน ได้มีน้ำอุปโภคที่เพียงพอมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นการบูรณาการการทำงานที่ดีของหน่วยงานสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน นอกจากนั้นได้เยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำท่าม่วง ซึ่งจ่ายน้ำในเขตพื้นที่อำเภอท่ามะกา และอำเภอท่าม่วง

               ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวว่า กปภ. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาส่วนภูมิสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา - ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ขยายกำลังการผลิตระบบส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่มีเพิ่มขึ้น และผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชุมชนรอบนอก หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มกำลังผลิตจากเดิม 800 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,800 ลบ.ม./ชม. นอกจากจะทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบาย เนื่องจากมีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียงแล้ว ยังจะเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค  อีกทั้งยังส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

              ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ฝากพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อสงวนต้นทุนน้ำของประเทศหากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกัน ก็จะช่วยรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน