กปภ. วางมาตรการสู้ภัยแล้ง ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. วางมาตรการสู้ภัยแล้ง ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ


กปภ. วางมาตรการสู้ภัยแล้ง ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วางมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำดิบในฤดูแล้ง ปี 2562-2563เนื่องจากการเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้การกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางซึ่ง กปภ. ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ ในหลายพื้นที่พบว่ามีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์เหลือน้อย กปภ. เตรียมพร้อมมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562-2563 โดยมีการเตรียมพร้อม 3 ด้านได้แก่

          ด้านแหล่งน้ำดิบ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมวางแผนจัดการแหล่งน้ำ โดยมุ่งเน้นให้ กปภ. ทุกสาขามีปริมาณน้ำดิบที่มีคุณภาพเพียงพอตลอดฤดูแล้งรวมทั้งมีการสำรวจประเมินแหล่งน้ำดิบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบการผลิตน้ำประปา พร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งสูบน้ำเข้าสระเก็บน้ำดิบ ปรับปรุงบ่อบาดาลเดิมและเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ใช้งานได้ทันท่วงทีตลอดจนประสานงานกับกรมชลประทาน

          ด้านการผลิตและจ่ายน้ำ บริหารจัดการผลิตและจ่ายน้ำเพื่อรักษาปริมาณน้ำดิบที่คงอยู่ให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตลอดฤดูแล้งและจัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยให้ กปภ.สาขาใกล้เคียงที่มีศักยภาพในการเพิ่มกำลังผลิตให้ความช่วยเหลือ กปภ.สาขาที่ขาดแคลนน้ำ พร้อมทั้งประสานกับท้องถิ่นและประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

          ด้านการช่วยเหลือประชาชนเตรียมพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆหากมีความจำเป็นต้องนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคทั้งในและนอกเขตบริการโดยรถบรรทุกน้ำของราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือแจ้งขอรับน้ำประปาพร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถที่จะบรรทุกน้ำเพื่อรับน้ำไปแจกจ่าย และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายงานความก้าวหน้าการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งให้ส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นทราบ

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และควรจัดเตรียมภาชนะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการจาก กปภ. ไม่ว่ากรณีใด ๆ สามารถแจ้งได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน