กปภ. ได้รับรางวัลจากงาน “Digital Government Awards 2019” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ได้รับรางวัลจากงาน “Digital Government Awards 2019”

30 ตุลาคม 2562


กปภ. ได้รับรางวัลจากงาน “Digital Government Awards 2019”

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จากงาน "Digital Government Awards 2019" ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล อาทิ บริการขอติดตั้งประปา บริการชำระค่าน้ำประปา บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ บริการแจ้งปัญหาข้อร้องเรียน และดำเนินโครงการลดกระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจาก กปภ. โดยไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารราชการซึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ล่าสุด กปภ. ผ่านการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.โดยได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการจากงาน "Digital Government Awards 2019" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562ซึ่ง กปภ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)ให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคแล้ว สิ่งสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของบริการอื่น ๆ   ที่เกิดขึ้นคือการคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าของ กปภ. ที่อยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งทั้ง 2 รางวัล จะทำให้ กปภ. มุ่งมั่นพัฒนาการบริการของ กปภ. ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน