กปภ. คว้า 90.35 คะแนน ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. คว้า 90.35 คะแนน ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2562


กปภ. คว้า 90.35 คะแนน ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2562

 

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 90.35 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใส ประชาชนผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานและหน่วยงานมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยในการตรวจประเมินประมวลผลคะแนนของรัฐวิสาหกิจ ประเมินจากผลการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรและสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้รับบริการ ผู้รับจ้าง หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประเมินผลจะดำเนินการภายใต้กรอบการประเมิน 10 ด้าน ได้แก่ 1. การเปิดเผยข้อมูล  2. การป้องกันการทุจริต  3. การปฏิบัติหน้าที่ 4. การใช้อำนาจ  5. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  6. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  7. การใช้งบประมาณ 8. คุณภาพการดำเนินงาน  9. การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 10. การปรับปรุงการทำงาน ซึ่ง กปภ. ได้รับผลการประเมินในภาพรวมอยู่ที่ 90.35 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 17 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.เน้นย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ กปภ.เป็นองค์กรโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ กปภ. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการให้เติบโตอย่างมีสมรรถนะ มีคุณธรรม เป็นที่เชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุดได้ คือ ความสุขของประชาชนที่ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน