กปภ.สาขาอ้อมน้อย พร้อมด้วย บมจ.ทีทีดับบลิว เข้าร่วมประชุมหารือ กับ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย พร้อมด้วย บมจ.ทีทีดับบลิว เข้าร่วมประชุมหารือ กับ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


กปภ.สาขาอ้อมน้อย พร้อมด้วย บมจ.ทีทีดับบลิว เข้าร่วมประชุมหารือ กับ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขาอ้อมน้อย โดยนายพิชัย  พันธุ์อร่าม ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย นายสุธี  แสงเจือ ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย พร้อมด้วย บมจ.ทีทีดับบลิว เข้าร่วมประชุมหารือ กับ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในนามของสหกรณ์บ้านมั่นคงศาลายา เพื่อหารือแนวทางดำเนินการ เรื่องการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำในโครงการฯให้กับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 61 ครัวเรือน ให้ได้มีน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคใช้ในโครงการ อีกทั้งยังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน