การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดยนายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการฯ และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ได้มอบนโยบายให้งานผลิตดูแลรักษาความสะอาดของระบบผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดยนายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการฯ และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ได้มอบนโยบายให้งานผลิตดูแลรักษาความสะอาดของระบบผลิต


การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดยนายณ.เณร  วัฒนกูล  ผู้จัดการฯ และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  ได้มอบนโยบายให้งานผลิตดูแลรักษาความสะอาดของระบบผลิต

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดยนายณ.เณร  วัฒนกูล  ผู้จัดการฯ และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  ได้มอบนโยบายให้งานผลิตดูแลรักษาความสะอาดของระบบผลิตเนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ของการประปา และเป็นการปฏิบัติตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด ( WSP : Water Safety Plan. )    โดยในวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562  งานผลิตได้ทำการล้างถังตกตะกอน (ฝั่งแฟลต) ที่สถานีผลิตน้ำห้วยคะคาง โรงกรองน้ำขนาด 1000 ลบ.ม./ชม.   ในครั้งนี้มีพนักงานและลูกจ้างงานผลิตได้มาช่วยกันประมาณ 13 คน นอกจากความสะอาดและภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว   กิจกรรมในครั้งนี้ยังเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน