กปภ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ สร้างความเชื่อมั่นหลังเกิดอุทกภัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ สร้างความเชื่อมั่นหลังเกิดอุทกภัย


กปภ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ สร้างความเชื่อมั่นหลังเกิดอุทกภัย

 

         

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จับตาคุณภาพน้ำหลังเกิดอุทกภัย เฝ้าระวังและควบคุมแหล่งน้ำดิบพร้อมประเมินสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน ปฏิบัติตามระบบความปลอดภัยในทุกกระบวนการ เพื่อให้น้ำประปาที่ผลิตและส่งจ่ายแก่ประชาชน    มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ อุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจ ย้ำประชาชนรักษาสุขอนามัยและระวังอันตรายจากสารปนเปื้อนในน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน

          ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ส่งผลให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก คลื่นลมแรง และน้ำไหลหลาก นอกจากนี้ยังส่งผลต่อคุณภาพน้ำดิบในแหล่งน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพน้ำดิบอย่างกะทันหัน ตลอดจนความเสี่ยงจากปริมาณน้ำทิ้งที่เอ่อล้นและอาจกระจาย  ไปในแหล่งน้ำดิบได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศยังคงประเมินสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (WHO) และเกณฑ์การรับรองจากกรมอนามัยในโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ตลอดจนกำชับให้ กปภ. ทุกสาขาปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยอย่างเข้มงวด พร้อมยืนยันว่าแม้พื้นที่การให้บริการของ กปภ. อาจได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายในบางแห่ง แต่ยังคงปฏิบัติงานภายใต้ระบบความปลอดภัยในทุกกระบวนการ เพื่อให้น้ำประปาที่ผลิตและส่งจ่ายให้ประชาชนมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจ

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยังได้สนับสนุนความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยด้วยการมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และส่งรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำประปาสะอาดในช่วงที่อุปกรณ์และระบบประปาภายในบ้านได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดหรือพบปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อ กปภ.สาขาใกล้เคียง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน