กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562

กิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกันยายน 2562

.........

ในวันนี้ (วันพุธที่ 11 กันยายน2562) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และรับทราบนโยบายต่างๆขององค์กร โดยในครั้งนี้นายสุเมธ ได้ถ่ายทอดนโยบายสารจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคแก่พนักงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยในกิจกรรมครั้งนี้แต่ละงานมีประเด็นแจ้งให้ทราบและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการต่างๆ รวมถึงในครั้งนี้ได้มีการโหวตพนักงานดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 4 / 2562 โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกตามสายงานดังนี้ 1. งานจัดเก็บรายได้ 1นายชูชีพ ทองบุญมา ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน 2. งานจัดเก็บรายได้ 2นายโชค อุสาห์ค้า ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 3. งานจัดเก็บรายได้3นางสาวชลธิชา หลวงจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 4. งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1นายปิยะพงษ์ พรมกุดตูม ตำแหน่ง มิสเตอร์ประปา 5. งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2นายอิศรัตน์ จำนงชอบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6. งานผลิต นายกิตติศักดิ์ ธงภักดิ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 7. งานลูกค้าสัมพันธ์ นายภานุพงษ์ อุสาห์ค้า ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 8. งานอำนวยการ นางศศิมา ศรีพนัสกุล ตำแหน่ง หัวหน้างานอำนวยการ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีการคัดเลือกพนักงานระดับสาขาในโครงการ"นักบริการมือทองสมองเพชร" ประจำปี2562 ผู้ที่ได้รับการโหวตสูงสุด ได้แก่ นายพิศิษฐ์ ศรีดี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ งานลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกระดับเขตและระดับประเทศต่อไป

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน