ผู้บริหารสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๖๒ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้บริหารสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๖๒ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓


ผู้บริหารสายงานรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๔/๒๕๖๒ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓

     วันนี้ (๑๑ กันยายน ๒๕๖๒) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๒ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ ณ ห้องประชุม ๑ กปภ.ข.๓ มีนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) เป็นประธานการประชุม มีผู้อำนวการกอง ผู้จัดการ กปภ.สาขา และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุม โดยในช่วงเช้า มีการจัดกิจกรรมเสวนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ธรรมาภิบาลสัญจร) โดยได้รับเกียรติจากนายนิธิศ ทองสอาด ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) มาบรรยายในประเด็นต่างๆ เช่น หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ, นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. , กระบวนการสร้างคุณค่า กปภ. , ปัจจัยความยั่งยืนของ กปภ. เป็นต้น
     จากนั้น ในช่วงบ่าย เป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ ประจำไตรมาส ๔/๒๕๖๒ เพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคการดำเนินงานในแต่ละด้าน อาทิ การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด การบริหารจัดการด้านปริมาณน้ำจำหน่ายและลดน้ำสูญเสีย ความก้าวหน้าในโครงการก่อสร้างต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน