การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ดำเนินการจัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ณ ห้องมงกุฎพลอย ชั้น 16 โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนี้ ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 22 สาขา ผู้อำนวยการกอง นักบริการ 9 และหัวหน้างานในสังกัด ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีกำหนดการประชุมในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยมีวาระการประชุมในหลายประเด็น ประกอบด้วย การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลด้านปฏิบัติการและการเชื่อมโยงข้อมูล ข้อมูลด้านรายได้-ค่าใช้จ่าย และนิยามทางบัญชี ความรู้เบื้องต้นในการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ (งบทำการ-งบลงทุน) รวมถึงการจัดทำแสดงแบบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการเร่งรัดเบิกจ่ายต่างๆ และความคืบหน้าการจำหน่ายหนี้ค่าน้ำประปาเป็นสูญ ผ่านการบรรยายรายละเอียดโดยกองบัญชีและการเงิน และกองบริหารทั่วไป เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน สู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนดต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน