การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว สถานีผลิตน้ำบ้านตาขุน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว สถานีผลิตน้ำบ้านตาขุน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว สถานีผลิตน้ำบ้านตาขุน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว สถานีผลิตน้ำบ้านตาขุน

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการล้างถังตกตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่20 สิงหาคม พ.ศ.  2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

                  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำประปา สถานีผลิตน้ำบ้านตาขุน ตำบลเขาวงและ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอังคารที่20 สิงหาคม พ.ศ.  2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะเร่งดำเนินการล้างถังตกตะกอน เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยเร็ว จึงขอให้ท่านได้สำรองน้ำไว้ให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน