กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2562 และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2562 และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน


กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2562 และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยนายประนต ศรีสุนทร ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด "ร่วมกันจัดกิจกรรมMorning Talk" ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กปภ.สาขาสามพราน เพื่อสานสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรเนื้อหาสำคัญในการสนทนา คือ ถ่ายทอดค่านิยมองค์กร ติดตามผลการดำเนินงานWSP ติดตามผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เร่งลดน้ำสูญเสียเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย และปรึกษาหารือปัญหาการทำงานต่างๆ ของแต่ละสายงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต "องค์กรโปร่งใส"

เลื่อนขึ้นข้างบน