PWA : Debut of digital chapter (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

PWA : Debut of digital chapter


PWA : Debut of digital chapter

                      ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดงานวันประปาวิชาการ 2562 ภายใต้แนวคิด PWA : Debut of digital chapter แสดงผลงานนวัตกรรมด้านระบบประปาของพนักงาน พร้อมด้วยการสัมมนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ 

เลื่อนขึ้นข้างบน