มุ่งสู่ความยั่งยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

มุ่งสู่ความยั่งยืน


มุ่งสู่ความยั่งยืน

           นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายจุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา ในการจัดทำบัญชีรายการและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำประปาเพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)ซึ่งจะนำผลการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่

เลื่อนขึ้นข้างบน