การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประชุมหารือแนวทางในวางแผนการตรวจสอบประจำปี วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2204 สำนักงานใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประชุมหารือแนวทางในวางแผนการตรวจสอบประจำปี วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2204 สำนักงานใหญ่


การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ประชุมหารือแนวทางในวางแผนการตรวจสอบประจำปี วันอังคารที่  18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2204 สำนักงานใหญ่

                           นางสาวสุวิมล เดชานุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 17  นางประชุมพร  บุตรไชย นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ นายชัชวาล สังขดิษฐ์ วิศวกรชำนาญการ ร่วมกับ      นายวิโรจน์   ใบแก้ว  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) นายอดุลย์ แสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง   นายนภพร เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหารของสำนักตรวจสอบ กปภ.  ได้หารือถึงประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงานของ สตง. แนวทางและวิธีการตรวจสอบ ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการดำเนินงานแก้ไข รวมถึงหารือเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ และประเด็นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน โดยนำผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายใช้เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน สร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืนในองค์กร และประเทศชาติโดยรวมสืบไป จากการประชุมหารือสามารถนำเป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 ของสำนักตรวจสอบ กปภ. สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดไว้   

เลื่อนขึ้นข้างบน