การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ท. "ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตประจำปี" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ท. "ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตประจำปี"


การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ท. "ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตประจำปี"

การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ท.
"ประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตประจำปี"
วันจันทร์ที่  17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท.


              พันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท  นายอรรถพร  จรจำรัส ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3  และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ นายวิโรจน์ ใบแก้ว  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) นายอดุลย์ แสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง นายนภพร เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค และคณะผู้บริหารของสำนักตรวจสอบ กปภ.  ได้หารือถึงประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงานของ ป.ป.ท. แนวทางและวิธีการตรวจสอบ ช่องทางในการป้องกันการทุจริต รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนและแนวทางการตรวจสอบในกรณีต่าง ๆ ท้ายที่สุด ท่านเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ขอให้มีการประชุมหารือในลักษณะนี้ต่อไป เป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่จะช่วยกันป้องกันการทุจริตมากกว่าการปราบปราม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืนในองค์กร และประเทศชาติโดยรวมสืบไป


              ผลจากการประชุมหารือ สามารถนำเป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 ของสำนักตรวจสอบ กปภ.ครอบคลุม ครบถ้วน สอดคล้อง กับคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนดไว้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน