กปภ. จับมือ กฟภ. ทีโอที ลงนาม MOU พัฒนาการให้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. จับมือ กฟภ. ทีโอที ลงนาม MOU พัฒนาการให้บริการ


กปภ. จับมือ กฟภ. ทีโอที ลงนาม MOU พัฒนาการให้บริการ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน ของ 3 หน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน)ในโครงการ "One Stop Service ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต"โดยเปิดใช้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในการขอใช้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต ได้
ณ จุดบริการเดียวเพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการในอนาคต เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุม ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน