โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ของ กปภ. สำนักตรวจสอบ กปภ.กับ สำนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุดสำนักตรวจสอบ กปภ. สำนักงานใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ของ กปภ. สำนักตรวจสอบ กปภ.กับ สำนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุดสำนักตรวจสอบ กปภ. สำนักงานใหญ่


โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ของ กปภ. สำนักตรวจสอบ กปภ.กับ สำนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) วันที่ 5  มิถุนายน  2562 ณ ห้องสมุดสำนักตรวจสอบ  กปภ. สำนักงานใหญ่

                     นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารของสำนักตรวจสอบ กปภ. กับ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสมุดสำนักตรวจสอบ อาคาร 3 ชั้น 2 กปภ. สำนักงานใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา  ผู้อำนวยสำนักตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ มีการหารือถึงแผนงานระยะสั้นและระยะยาวในการปรับปรุงแก้ไข แนวทางและรูปแบบในการปรับปรุงกิจกรรม เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรของ อจน.ตามข้อสังเกตการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (TRIS)ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดให้ผู้บริหารของสำนักตรวจสอบ กปภ. เข้าพิจารณาผลการดำเนินการและแนวทางที่ อจน.ดำเนินการในโอกาสต่อไป ณ สำนักงานใหญ่ อจน. ก่อนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อไป       

เลื่อนขึ้นข้างบน