กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


กปภ.ข.๓ ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดย นางสาวฐิติพรรณ พนมไชยสว่าง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGAชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เพื่อศึกษาดูงานโดยมีรายละเอียด อาทิ การรับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA การให้บริการของหน่วยงาน ได้แก่ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network GIN), การบริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Cloud), ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (MailGoThai), มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard), ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน