กปภ.เขต 2 ร่วมกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทรัพยากรน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำคันฉู และลุ่มน้ำลำเชียงไกร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 2 ร่วมกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทรัพยากรน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำคันฉู และลุ่มน้ำลำเชียงไกร


กปภ.เขต 2 ร่วมกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทรัพยากรน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำคันฉู และลุ่มน้ำลำเชียงไกร

ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการทรัพยากรน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำคันฉู และลุ่มน้ำลำเชียงไกร จ. นครราชสีมา ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดย นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) และ เรือโทประจักร์ จิตรีพิทย์ ผ.อ.กปภ.ข. 2 ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้ในแผนงานของ กปภ. ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณลุ่มน้ำลำคันฉู และลุ่มน้ำลำเชียงไกรได้อย่างยั่งยืนและช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ในระยะยาวอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน