กปภ.ข.๓ สืบสานประเพณีไทย...ใสสะอาด จัดกิจกรรม Big cleaning day และกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ สืบสานประเพณีไทย...ใสสะอาด จัดกิจกรรม Big cleaning day และกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒


กปภ.ข.๓ สืบสานประเพณีไทย...ใสสะอาด จัดกิจกรรม Big cleaning day และกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

     วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๒) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) จัดกิจกรรม Big cleaning day และกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ณ กปภ.ข.๓ โดยในช่วงเช้า ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นให้บริเวณสำนักงานสะอาด สะดวก ปลอดภัย สร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
 
     ขณะที่ในช่วงบ่าย ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาล "วันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีการจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธ, พระแม่ธรณีวิสุทธิสัพพสักขีบารมีธำรงชล และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างบุคคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้ ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นประเพณีที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน

เลื่อนขึ้นข้างบน