กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561


กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำไปถวายยังพระอารามหลวง โดยในปี 2561 กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุรชายาราม ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕61

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 กปภ. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสุรชายาราม ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยจัดให้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕61 ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กปภ. ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

          นายชโยดม  กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕61 กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดสุรชายาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งเป็นวัดที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาโดยการสอนนักธรรมให้แก่พระภิกษุสามเณร สอนธรรมศึกษาให้แก่ฆราวาส และสนับสนุนภิกษุสามเณรให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธสืบไป   

เลื่อนขึ้นข้างบน