มท.1 เปิดโครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่เกาะสมุย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

มท.1 เปิดโครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่เกาะสมุย


มท.1 เปิดโครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่เกาะสมุย

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (สุราษฎร์ธานี) (สบทช.5)) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

            พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าขอชื่นชม กปภ.ที่ดำเนินภารกิจให้บริการน้ำประปาเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคของภาครัฐเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและชุมชน ควบคู่กับภารกิจด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังจะเห็นได้จากการที่ กปภ.ได้ร่วมมือกับสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ.สุราษฎร์ธานี สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่และชุมชนต่างๆ ในท้องถิ่น ดำเนินโครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย เริ่มตั้งแต่ปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มอบหมายให้ กปภ.เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินการสร้างปะการังเทียมหรือปลูกฟื้นฟูปะการังจริงในพื้นที่ใกล้เคียง กปภ.จึงได้ประสานขอความร่วมมือจาก ทช.ในการรับการสนับสนุนดำเนินการฟื้นฟูปะการัง ซึ่งจากการพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณเกาะสมุยมีความเหมาะสมในการดำเนินการ โดย กปภ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยระยะที่ 1) สำหรับโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบการส่งจ่ายน้ำประปา ล่าสุด กปภ.จึงได้จัดพิธีเปิด "โครงการฟื้นฟูปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสมุย"อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณท่าเรือนำเที่ยวเกาะแตน ชุมชนท้องกรูด หมู่ 5 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า การปลูกฟื้นฟูแนวปะการังครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายระยะเวลาโครงการ 5 ปี โดยปลูกเสริมเพื่อซ่อมแซมปะการังครอบคลุมพื้นที่ 4 แห่ง คือ พื้นที่แนวปะการังเกาะสมุย เกาะแตน เกาะมัดสุ่ม เกาะมัดหลัง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 3,638 ไร่ กปภ.มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกของชุมชนและประชาชนทั่วไปให้รักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะปะการังที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล รวมถึงช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน