กปภ. ยืนยันศักยภาพพร้อมรับโอนกิจการประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ยืนยันศักยภาพพร้อมรับโอนกิจการประปา


กปภ. ยืนยันศักยภาพพร้อมรับโอนกิจการประปา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มั่นใจในศักยภาพพร้อมรับโอนกิจการประปาใน 74 จังหวัดทั่วประเทศยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่ใสสะอาดได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการอุปโภคบริโภคและปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ล่าสุด รับโอนแล้วจาก 5 ตำบลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ตระหนักถึงประชาชนในท้องถิ่นที่ยังไม่มีน้ำประปาใสสะอาดใช้ในการทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยได้ กปภ. จึงยินดีรับโอนกิจการประปาจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ประสบกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชน ล่าสุด กปภ.เขต 8 ซึ่งรับผิดชอบดูแลการบริการในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคอีสานตอนล่างได้รับโอนกิจประปาจาก 5 ตำบลในพื้นที่ 3 จังหวัด ให้กับ กปภ. 3 สาขา ดังนี้ กปภ.สาขามุกดาหาร รับโอนผู้ใช้น้ำในหมู่บ้านบ้านบางทรายใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จากเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร รับโอนผู้ใช้น้ำในหมู่บ้านบ้านคำผักกูด หมู่ที่ 2 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จากองค์การบริหารส่วนตำบลโขงเจียม และ กปภ.สาขาละหานทราย รับโอนผู้ใช้น้ำในหมู่บ้านบ้านน้อยลำคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จากองค์การบริการส่วนตำบลละหานทราย หมู่บ้านบ้านบึงเจริญหมู่ที่ 1 บ้านสายตรี 7 หมู่ที่ 4 บ้านสายตรีพัฒนา 2 หมู่ที่ 9 บ้านสายตรี 8 ใต้ หมู่ที่ 12 บ้านสายตรี 5 หมู่ที่ 13 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากเทศบาลตำบลบึงเจริญ หมู่บ้านบ้านตาอี หมู่ที่ 1 บ้านกรวด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากเทศบาลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ ซึ่งหลังจากนี้ กปภ. ทั้ง 3 สาขา จะประสานท่อส่งจ่ายน้ำเพื่อให้บริการน้ำประปาต่อไป

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าในพื้นที่ 74 จังหวัดที่ กปภ. ให้บริการน้ำประปาต้องอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด จึงมีการวางแผนงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรองรับผู้ใช้น้ำที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ตลอดเวลา และให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กปภ. จะสามารถผลิตและให้บริการน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้โดยไม่ขาดแคลน

เลื่อนขึ้นข้างบน