กปภ. คว้า 91.42 คะแนน ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. คว้า 91.42 คะแนน ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2561


กปภ. คว้า 91.42 คะแนน ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2561

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 91.42 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2561 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. 
 
    นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม กปภ. ได้เข้ารับการประเมินผลภายใต้กรอบการประเมินทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ความโปร่งใส 2. ความพร้อมรับผิด 3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ซึ่ง กปภ. ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ 91.42 โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้รับการประเมินทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน
 
     ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. เน้นย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ กปภ. เป็นองค์กรโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่ง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ กปภ. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการให้เติบโตอย่างมีสมรรถนะและมีคุณธรรม เป็นที่เชื่อมั่นให้กับประชาชนและสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุดได้ คือ ความสุขของประชาชนที่ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน