รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์

11 กรกฎาคม 2561


รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์

           ตามประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา) โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 นั้น
           บัดนี้ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำเนินการในขั้นตอนของการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบในแต่ละตำแหน่งตามบัญชีรายชื่อ 
และให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน รายละเอียดดังไฟล์แนบ 

           

 
เลื่อนขึ้นข้างบน