สร้างสุขอนามัยที่ดีเพื่อชุมชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

สร้างสุขอนามัยที่ดีเพื่อชุมชน

สร้างสุขอนามัยที่ดีเพื่อชุมชน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง จังหวัดระยองบูรณาการความร่วมมือกับเรือนจำกลางระยองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านฉาง ดำเนินการทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปาของโรงพยาบาลบ้านฉาง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน 

เลื่อนขึ้นข้างบน