กปภ. – กรมอนามัย รับรองคุณภาพน้ำประปาภาคใต้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. – กรมอนามัย รับรองคุณภาพน้ำประปาภาคใต้

กปภ. – กรมอนามัย รับรองคุณภาพน้ำประปาภาคใต้

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย ดำเนินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาเดินหน้าตรวจรับรองคุณภาพน้ำประปา เริ่มต้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต ตะกั่วป่า พังงา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี จันดี ทุ่งสง และนครศรีธรรมราช พร้อมยืนยันความสะอาด ถูกสุขอนามัย สามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

             นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. และกรมอนามัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา" ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต" เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ความสะอาดปลอดภัยของน้ำประปาที่ผลิตจากสถานีผลิตน้ำของ กปภ. และตรวจรับรองโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 11นครศรีธรรมราช สังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาและในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาภูเก็ต ตะกั่วป่า พังงา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี จันดี ทุ่งสง และนครศรีธรรมราชโดยใช้ชุดตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือและตรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรีย พบว่า น้ำประปาทุกแห่งมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าทุกกระบวนการผลิตจ่ายน้ำประปาของ กปภ. มีการควบคุมอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้ทุกขั้นตอน

             รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. และกรมอนามัย ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาที่ กปภ. ผลิตและส่งจ่ายให้แก่ประชาชนตามโครงการน้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่องมา 16 ปี ตลอดจน กปภ. มีการพัฒนาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP)ควบคู่ไปกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ กปภ. ยังได้สนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. ประปาหมู่บ้าน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาของประเทศไทยมีคุณภาพเท่าเทียมกันและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชน 

เลื่อนขึ้นข้างบน