กปภ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

กปภ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ย้ำความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

               การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)"โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี" ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตอกย้ำเจตนารมณ์การดำเนินงานขององค์กรภายใต้หลักความซื่อสัตย์สุจริต

              นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่ายึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสพร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของ กปภ. ได้ ซึ่งเป็นผลให้ กปภ. ได้รับคะแนน 93.58 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&TransparencyAssessment)หรือ ITAประจำปีงบประมาณ 2560โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตลอดจนล่าสุด กปภ.ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) "โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1) อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี" ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีผู้ทรงวุฒิจากภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วยนายพรชัย สกุลรัตนสุภา นายสมชาติ เจศรีชัย ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล นายชำนาญ ธรรมเจริญ นายสมยศ ตั้งมีลาภ และ ดร.ณัฐกฤช อยู่มั่นธรรมาซึ่งจะเข้าไปช่วยตรวจสอบทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่การร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:  TOR) ไปจนถึงการรับมอบงานอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม   

            รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความยินดีและมั่นใจว่าการลงนามข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวจะเป็นโครงการต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ. เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปลอดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง 

เลื่อนขึ้นข้างบน