กปภ.เปิดรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้ว่าการคนต่อไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เปิดรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้ว่าการคนต่อไป

กปภ.เปิดรายชื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้ว่าการคนต่อไป

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกปภ. จำนวน 4 คน ต้องผ่านการแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการในขั้นต่อไป

นายประยูร รัตนเสนีย์ ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่ แทนผู้ว่าการคนเดิม ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม 2560ที่ผ่านมานั้น มีผู้สนใจยื่นสมัครเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จำนวน 4 คน ดังนี้1. นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย 2. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร 3. นายกฤษฎา ศังขมณี และ 4. นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ซึ่งจะต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการ กปภ. พร้อมสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1211 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ กปภ. ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่เข้าแสดงวิสัยทัศน์และรับการสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ

เลื่อนขึ้นข้างบน