ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค  ฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศข้างต้น จำนวน 4 ราย จึงกำหนดให้ผู้สมัครเข้าแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการการประปาส่วนภูมิภาคให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) พร้อมสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1211 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ตามเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

เลื่อนขึ้นข้างบน