กปภ. ลงนาม MOU กับกรมอนามัย ตอกย้ำความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ลงนาม MOU กับกรมอนามัย ตอกย้ำความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

กปภ. ลงนาม MOU กับกรมอนามัย ตอกย้ำความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)กับกรมอนามัยว่าด้วย การส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 1508 อาคาร 1 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ.และกรมอนามัยได้ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภายใต้โครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่อง 16 ปีเพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน นอกจากนี้ กปภ.ยังได้ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำสะอาดของสถานผลิตน้ำประปาของ กปภ.ทั่วประเทศ ป้องกันและกำจัดการปนเปื้อนทั้งในแหล่งน้ำดิบ ระบบสูบส่งและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Lab Cluster) เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบัน กปภ.มีสถานีผลิตน้ำประปา รวม 799สถานี และอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวม 31แห่งภายใต้การกำกับดูแลของ กปภ. 234สาขาทั่วประเทศ ล่าสุด กปภ. ดำเนิน "โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา"ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต"แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2561ยืนยันกระบวนการผลิตน้ำประปาและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. โดยมีกรมอนามัยร่วมตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และระยะที่ 2 ปี 2562 เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้บริการตรวจสอบระบบประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแก่ อบต.รอบรั้วที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ กปภ.และกรมอนามัยจึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐานทางวิชาการ เพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพมาตรฐานตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน 

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐาน

เลื่อนขึ้นข้างบน