กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 ร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 ร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพ

กปภ. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 ร่วมสร้างเยาวชนคุณภาพ

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด อุปกรณ์การเรียน ของขวัญและของรางวัลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า เนื่องจาก กปภ. มีภารกิจในการดูแลระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาให้แก่ประชาชนครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนมีสำนักงานประปาถึง 234 สาขา กระจายอยู่ในเขตจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงระดับตำบล จึงทำให้ กปภ. เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับชาวบ้านและชุมชน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมมาโดยตลอด ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 กปภ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ตลอดจนวิธีการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น สมุดปกอ่อน สมุดฉีก และของขวัญของรางวัลต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอีกด้วย

       รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมคุณภาพจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบประปาในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตลอดจนมีจิตสาธารณะเพื่อให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน