กปภ. ประสานมือ กปน. และ อจน. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ประสานมือ กปน. และ อจน. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย

กปภ. ประสานมือ กปน. และ อจน. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือ การประปานครหลวง (กปน.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) จัดทำแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย เพื่อสร้างแนวทางการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสีย จึงได้ดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐและตอบสนองเป้าหมายของประเทศ เป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์รายสาขาในสาขาสาธารณูปโภค ทั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นรูปธรรม กปภ. จึงประสานความร่วมมือกับการประปานครหลวง (กปน.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) หารือร่วมกันในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อผนึกกำลังบูรณาการร่วมกันกำหนดแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาแนวทางร่วมกันทั้งหมด 6 แนวทาง ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบายราคาค่าน้ำประปาและอัตราค่าบริการ 2) การกำหนดนโยบายคุ้มครองผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้น้ำ 3) การกำหนดการให้บริการและการระงับการให้บริการ 4) การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 5) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการประปา และ 6) การจัดทำและออกใบอนุญาตประกอบกิจการประปา  

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมมือกันจัดทำแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสียในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้รับบริการของ 3 หน่วยงาน ซึ่งจะได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพและได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

เลื่อนขึ้นข้างบน