เปิดของขวัญปีใหม่จากใจ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

เปิดของขวัญปีใหม่จากใจ กปภ.

เปิดของขวัญปีใหม่จากใจ กปภ.

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2561โดยจัด "โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" ให้ความรู้เรื่องระบบประปากับหน่วยงานในท้องถิ่น ตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือนและสำนักงานให้ไม่มีชำรุดแตกรั่วที่จะทำให้เกิดน้ำสูญเสียไปอย่างไร้ประโยชน์ เป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นพิเศษให้กับประชาชน ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ประชาชนไม่มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิตซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยนำกลไกประชารัฐมาขับเคลื่อนวิกฤตการณ์ภัยแล้ง โดยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมมือกันตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด ทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำบรรเทาเบาบางลงได้ กปภ. ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยสนองตอบนโยบายจัด"โครงการประปาเพื่อประชารัฐ" ขึ้นในปี 2561 โดย กปภ. จะนำความรู้เรื่องระบบประปาไปแบ่งปันให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกภาคทั่วประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนดูแลและตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน อาคาร รวมถึงสำนักงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้มาตรฐาน ไม่มีท่อชำรุดแตกรั่วที่ก่อให้เกิดน้ำสูญเสียไปอย่างไร้ประโยชน์แบบไม่คิดค่าแรง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากมิสเตอร์ประปาของ กปภ. พร้อมทั้งแนะนำช่องการทางชำระค่าน้ำประปาผ่านระบบออนไลน์ของ กปภ. เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำเป็นช่องทางชำระค่าน้ำประปาอีกทางหนึ่งช่วยลดอัตราความเสี่ยงการในการถูกตัดน้ำได้อีกด้วย

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลระบบประปาภายบ้าน อาคาร และสำนักงานต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่มีท่อที่แตกชำรุด นอกจากจะช่วยให้ได้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์แล้วยังช่วยให้ผู้ใช้น้ำได้ชำระค่าน้ำตามอัตราการใช้งานจริง อีกทั้งเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้คนรุ่นมีทรัพยากรน้ำใช้ไปอีกยาวนาน   

เลื่อนขึ้นข้างบน