ชาวเกาะสมุยเฮลั่น ครม.เห็นชอบ กปภ.วางท่อลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ชาวเกาะสมุยเฮลั่น ครม.เห็นชอบ กปภ.วางท่อลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย

ชาวเกาะสมุยเฮลั่น ครม.เห็นชอบ กปภ.วางท่อลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย หลัง ครม.มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ปีงบประมาณ 2558)เพื่อให้ประชาชนในเกาะสมุยและในพื้นที่ตลอดแนวท่อของโครงการมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์จะสามารถรองรับผู้ใช้น้ำได้เพิ่มมากขึ้นอีก 64,184 ราย แยกเป็นพื้นที่จ่ายน้ำฝั่งสุราษฎร์ธานี 45,284 รายในอำเภอพุนพิน อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก และพื้นที่จ่ายน้ำบนอำเภอเกาะสมุย 18,900 ราย

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบายเนื่องจากมีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียง และยังช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะศูนย์กลางความเจริญของท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีสำหรับประชาชนอย่างทั่วถึง 

เลื่อนขึ้นข้างบน