กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 53 หน่วยงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 53 หน่วยงาน

กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 53 หน่วยงาน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก 53 องค์กร เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 16.30 –17.50 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และมีการปลูกฝังค่านิยมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้เกิดเป็นรูปธรรม กปภ.จึงได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน (Dinner Talk) "รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน" (Clean Business, Sustainable Thailand) ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี โดยมีพิธีการที่สำคัญ คือ การปาฐกถาพิเศษและการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการให้สินบนโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการลงนามใน MOU ในครั้งนี้แล้ว ทุกหน่วยงานจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน