กปภ. – IWM ศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. – IWM ศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม

กปภ. – IWM ศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม

                 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วอเตอร์ เมเนจเมนท์ จำกัด (IWM)ประสานความร่วมมือศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลมาผลิตเป็นน้ำดื่ม ด้วยระบบ Solar Drinking Water Desalinationแทนการใช้สารเคมี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อกิจการประปา ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่

                 นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. 234 สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนด้วยความใส่ใจและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกขั้นตอนตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ควบคู่กับการแสวงหาแหล่งน้ำใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำต้นทุนจะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำประปาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ความห่างไกลจากแหล่งน้ำ ด้วยเหตุนี้ กปภ. จึงตกลงให้ความร่วมมือกับ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วอเตอร์ เมเนจเมนท์ จำกัด (IWM) ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)   ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา โดย IWM จะนำระบบ Solar Drinking Water Desalinationซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เข้ามาใช้ร่วมกับระบบ Desalination เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพิ่มอายุการใช้งาน ตลอดจนสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนหรือห่างไกลจากแหล่งน้ำจืดได้อย่างเหมาะสม

                รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. และ IWM จะร่วมกันศึกษาและจัดทำโครงการนำร่องการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม โดยใช้เทคโนโลยีระบบ Solar Drinking Water Desalinationบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่เกาะต่าง ๆ โดยจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เลื่อนขึ้นข้างบน