กปภ.เจ๋ง 8 สาขา ผ่านฉลุยมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.เจ๋ง 8 สาขา ผ่านฉลุยมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2560

กปภ.เจ๋ง 8 สาขา ผ่านฉลุยมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2560

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี 2560จากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก สำหรับ กปภ. 8 สาขา คือ กปภ.สาขาเชียงใหม่ นครพนม นครศรีธรรมราช ปากพนัง พัทยา ระนอง สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Centerหรือ GECC) เพื่อให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งหวังให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ล่าสุดปี 2560 ซี่งจัดให้มีการรับรองมาตรฐาน GECC เป็นปีที่ 2 กปภ.ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC จำนวน 8 สาขา คือ กปภ.สาขาเชียงใหม่ นครพนม นครศรีธรรมราช ปากพนัง พัทยา ระนอง สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี ซึ่งผ่านเกณฑ์พิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เช่น การสนองตอบความต้องการของประชาชน การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การจัดระบบการให้บริการ การพัฒนาทักษะความชำนาญของเจ้าหน้าที่ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เป็นต้น โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี พ.ศ. 2560  

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา กปภ.สาขาอุดรธานีและสาขาปทุมธานีได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว ในปี 2560 ได้รับเพิ่มเติมอีก 8สาขาซึ่ง กปภ.ทั้ง 10 สาขาจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอำนวยความสะดวกของสถานที่ การใช้แอปพลิเคชั่น Line สำหรับสื่อสารกับลูกค้า ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ บริการ Drive Thru รับชำระค่าน้ำประปา นอกจากนี้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศยังมุ่งเน้นการให้บริการในเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยการออกหน่วยรับติดตั้งประปานอกสถานที่ และการส่งมิสเตอร์ประปาเข้าไปดูแลช่วยเหลือรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการน้ำประปาอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน