กปภ. ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเมื่อได้รับอิสรภาพ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเมื่อได้รับอิสรภาพ

กปภ. ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขัง เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเมื่อได้รับอิสรภาพ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้น ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี เพื่อให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะความรู้ ประสบการณ์ มีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ภายหลังจากพ้นโทษ

          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน ที่ให้หน่วยงานในสังกัดจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ กปภ. ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการสร้างมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ การผลิต การควบคุมคุณภาพน้ำประปาในทุกสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบประปาทุกชนิด กปภ. จึงมีความยินดีและตั้งใจแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ที่เคยผิดพลาดในชีวิต โดย กปภ. จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้นซึ่งให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย กระบวนการผลิตน้ำประปาและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ระบบไฟฟ้าในงานประปา ความรู้เรื่องปั๊มน้ำ ถังพักน้ำ การเปลี่ยนอุปกรณ์งานประปาภายในบ้าน การต่อท่อประปาเบื้องต้น ฯลฯ เพื่อเป็นต้นทุนความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560กปภ. จะนำทีมวิทยากรไปจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังประมาณ 27 คน ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญสำหรับการฟื้นฟูแก้ไขจิตใจ โดย กปภ. มุ่งหวังให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถเพื่อออกไปประกอบอาชีพได้ภายหลังจากพ้นโทษไปแล้ว เป็นการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดซ้ำเนื่องจากปัญหาการว่างงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน