กปภ. อบรมความรู้ช่างประปาเบื้องต้น มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. อบรมความรู้ช่างประปาเบื้องต้น มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขัง

กปภ. อบรมความรู้ช่างประปาเบื้องต้น มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขัง

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้น พร้อมเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน

              นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจหลักในการสร้างมาตรฐานระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ถือเป็นมืออาชีพด้านระบบประปาและมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ การผลิต การควบคุมคุณภาพน้ำประปาในทุกสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบประปาทุกชนิด กปภ. จึงมีความยินดีและตั้งใจแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ที่เคยผิดพลาดในชีวิต โดย กปภ. จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้นซึ่งให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย กระบวนการผลิตน้ำประปาและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ระบบไฟฟ้าในงานประปา ความรู้เรื่องปั๊มน้ำ ถังพักน้ำ การเปลี่ยนอุปกรณ์งานประปาภายในบ้าน การต่อท่อประปาเบื้องต้น ฯลฯ เพื่อเป็นต้นทุนความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2560 กปภ. จะนำทีมวิทยากรไปจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังประมาณ 200 คน ที่เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี และวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ที่ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง ตามลำดับ

              นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มุ่งหวังให้การมีส่วนร่วมในครั้งนี้ จะช่วยสร้างกำลังใจและเป็นต้นทุนความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างพึ่งพาตนเองได้และเป็นคนดีของสังคมต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน