ผลสำรวจปี ๒๕๖๐ ชี้ลูกค้าพึงพอใจบริการของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ผลสำรวจปี ๒๕๖๐ ชี้ลูกค้าพึงพอใจบริการของ กปภ.

ผลสำรวจปี ๒๕๖๐ ชี้ลูกค้าพึงพอใจบริการของ กปภ.

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั่วประเทศประจำปี ๒๕๖๐ ผลสำรวจพบว่า กปภ. ได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ ๔.๐๐๐ (คะแนนเต็ม ๕) แต่ก็ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น  

        นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ กปภ. ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่ง กปภ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อยู่อาศัยกลุ่มราชการและธุรกิจขนาดเล็ก และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนลูกค้าคาดหวังในอนาคต จำนวน ๕,๒๕๐ ตัวอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการน้ำประปาทั่วประเทศ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจ กปภ. ในภาพรวมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐๐ (คะแนนเต็ม ๕) ซึ่งถือว่าลูกค้ามีความพึงพอใจบริการของ กปภ. ในระดับสูง สำหรับบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ ด้านอาคารสถานที่ ได้คะแนน ๔.๑๒๘ รองลงมาเป็นด้านการชำระค่าบริการและกระบวนการให้บริการ ได้คะแนน ๔.๑๒๕ และด้านการให้บริการของพนักงานในภาพรวม ได้คะแนน ๔.๐๘๐ อย่างไรก็ตาม กปภ. จะนำประเด็นในส่วนของความต้องการของลูกค้าที่มีประเด็นที่ต้องการให้ กปภ. ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการหยุดจ่ายน้ำ การจัดการข้อร้องเรียนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเรื่องการแตกรั่วของท่อส่งน้ำประปาทั้งนี้ เนื่องจาก กปภ. ประสบปัญหาท่อแตกรั่วฉุกเฉินจากอุบัติเหตุซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า บางครั้งจึงเป็นเหตุสุดวิสัยในการแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กปภ. ยังได้จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าสามารถแจ้งเหตุให้กับ กปภ. ทราบในหลายช่องทาง เช่น PWA Contact Center ๑๖๖๒ เว็บไซต์ กปภ. (www.pwa.co.th)E-mail (pr@pwa.co.th) Line กลุ่มของ กปภ.สาขา เป็นต้น

        รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ กปภ. ปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับคะแนน ๔.๐๐๐ ข้างต้น ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ กปภ. จะต้องมุ่งมั่นและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับหรือเกินความคาดหวังของลูกค้าต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน