การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 27 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 27 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 27 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 27 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. เพื่อทำการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาพิมายทั้งหมด

      ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาจะเปิดจ่ายน้ำก่อนเวลาดังกล่าว และอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก

      ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย โทรศัพท์ 08-1946-3399 หรือ Contact Center 1662

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน