ประกาศเลื่อนวันเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศเลื่อนวันเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศเลื่อนวันเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

        การประปาส่วนภูมิภาคขอประกาศเลื่อนวันเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังรายการต่อไปนี้

        1. กจห.14-1/2560 เลื่อนกำหนด วัน เวลา การเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี (อบต.หนองกี่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/37042

        2. กจห.15-1/2560 เลื่อนกำหนด วัน เวลา การเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/37043

        3. กจห. 16-1/2560 เลื่อนกำหนด วัน เวลา การเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี - ท่ามะกา อำเภอเมือง - ท่ามะกา - ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/37041

เลื่อนขึ้นข้างบน