กปภ. ส่งความสุขต่อเนื่อง “ปันน้ำใจให้น้องคนดี” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ส่งความสุขต่อเนื่อง “ปันน้ำใจให้น้องคนดี”

กปภ. ส่งความสุขต่อเนื่อง “ปันน้ำใจให้น้องคนดี”

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัด "โครงการ กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และปรับปรุงระบบประปา ให้กับโรงเรียน      บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

        นายชุมพล  โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)กล่าวว่า ตามที่ กปภ. ให้ความสำคัญกับ    การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)ควบคู่กับ  การดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรในการผลิต จัดส่ง และจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดย กปภ. มุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในรั้ว รอบรั้ว และนอกรั้ว กปภ. จึงได้จัดทำโครงการ CSR ระดับองค์กร ภายใต้ชื่อ "โครงการ กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี" เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมจิตสาธารณะของพนักงานทั่วประเทศในลักษณะการบริจาคเงินสมทบทุน โดยไม่ใช้งบประมาณของ กปภ. ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลนซึ่งปี 2559 ได้ดำเนินโครงการนำร่องที่โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำหรับปี 2560 กปภ. ยังจัดโครงการต่อเนื่องที่โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนำเงินบริจาคของพนักงาน กปภ. ทั่วประเทศไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ด้วยการจัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ ตามความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทุกด้านของเยาวชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ร่วมกับ บริษัท ไทยวินิเทค (2002)จำกัด ซึ่งให้การสนับสนุนปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการต่อท่อประปาแก่ครูและนักเรียนเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาภายในครัวเรือนเบื้องต้น และยังเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีนโยบายในการช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนโดยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย พร้อมยืนยันจะมีโครงการ CSR เพื่อเยาวชนเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้อนาคตของชาติเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน