ใต้อ่วมน้ำท่วมหนัก กปภ.ยืนยันจ่ายน้ำปกติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ใต้อ่วมน้ำท่วมหนัก กปภ.ยืนยันจ่ายน้ำปกติ

ใต้อ่วมน้ำท่วมหนัก กปภ.ยืนยันจ่ายน้ำปกติ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันสามารถผลิตและจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนัก มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภค 24 ชั่วโมง แม้เกิดฝนตกกระหน่ำจนท่วมหนักในหลายจังหวัด

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ในขณะนี้ มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้จนทำเกิดสถานการณ์น้ำท่วม 10 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง และ สตูล อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาที่ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าว ยังคงสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนได้ แม้ว่าหน่วยบริการชะอวดของ กปภ.สาขาชะอวดจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนต้องหยุดผลิตน้ำประปาแต่ก็ได้นำน้ำประปาจากหน่วยบริการป่าพยอมมาเสริมเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตามปกติ ทั้งนี้ กปภ. ได้กำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยให้ กปภ.สาขาต่าง ๆ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 มาตรการหลัก คือ 1.มาตรการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  เช่น การเฝ้าระวังแหล่งน้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ จัดทำแผนและซักซ้อมวิธีป้องกันภายในระบบผลิตน้ำประปา
2.มาตรการเผชิญเหตุ เช่น การเฝ้าระวังเครื่องสูบน้ำมิให้ถูกน้ำท่วมและย้ายเครื่องสูบน้ำไปยังจุดที่พ้นน้ำจากระดับน้ำท่วมถึง ควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดได้มาตรฐานตลอดเวลา ตลอดจนการรับน้ำประปาจากหน่วยบริการหรือสาขาใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบมาแจกจ่ายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและไม่ขาดแคลน 3.มาตรการฟื้นฟู เช่น ตรวจสอบท่อจ่ายน้ำ มาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ หากชำรุดต้องเร่งซ่อมแซมทันที และ 4.มาตรการป้องกัน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับในอุทกภัยครั้งต่อไป เช่น ออกแบบระบบอาคารผลิตน้ำ ถังเก็บน้ำ และสถานีสูบจ่ายน้ำที่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ เป็นต้น

        ทั้งนี้ หากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน กรุณาแจ้ง กปภ.สาขาในพื้นที่ หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน