กปภ.แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณะ งดรับของขวัญปีใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณะ งดรับของขวัญปีใหม่

กปภ.แสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณะ งดรับของขวัญปีใหม่

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แสดงเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชนและบุคลากรภายใน โดยขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม งดให้ของขวัญหรือของกำนัลทุกประเภทแก่บุคลากรทุกระดับของ กปภ.ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 หรือโอกาสอื่นใด

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 กปภ.ได้น้อมนำพระราชดำรัส "ความซื่อสัตย์สุจริต" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดมาตรฐาน WSP (Water Safety Plan) และมาตรฐาน WHO (World Health Organization)โดยการส่งเสริมค่านิยม "มุ่งเน้นคุณธรรม" ได้แก่ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส และ (3) ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ให้แทรกซึมในทุกระบบและทุกกระบวนการทำงานเพื่อปลูกฝังให้ กปภ. เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมสุจริตโปร่งใส ล่าสุดได้ขอความร่วมมือไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้งดมอบของขวัญหรือของกำนัลใด ๆ ในวันขึ้นปีใหม่และโอกาสอื่น ๆ แก่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ กปภ. โดยถือว่าทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประชาชน  นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.ให้ช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริตโปร่งใส โดยการงดให้และงดรับของขวัญใด ๆ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย

          นายเสรี ศุภราทิตย์กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่านไว้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 กปภ.ขอส่งความปรารถนาดีและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอำนวยพรให้ประชาชนผู้ใช้น้ำและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

เลื่อนขึ้นข้างบน