กปภ. เชื่อมั่น พร้อมรับนโยบายบอร์ดใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. เชื่อมั่น พร้อมรับนโยบายบอร์ดใหม่

กปภ. เชื่อมั่น พร้อมรับนโยบายบอร์ดใหม่

                   การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 234 สาขา และพนักงานกว่า 9,000 คนทั่วประเทศ ภายใต้การนำของนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. มีความพร้อมปฏิบัติงานขานรับนโยบายคณะกรรมการ กปภ. คณะใหม่ มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน

                   นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเป็นการนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น กปภ. จึงมีความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ กปภ. ทุกคณะ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ กปภ. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เพื่อกำกับดูแล กำหนดทิศทางการดำเนินงาน ให้กับ กปภ. ซึ่งประกอบด้วย

พลเอกธีรชัย นาควานิช                        ประธานกรรมการ กปภ.

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง          กรรมการ

อธิบดีกรมอนามัย                                 กรรมการ

พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์                กรรมการ

นายเวทย์ นุชเจริญ                              กรรมการ

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์                    กรรมการ

นายประยูร รัตนเสนีย์                           กรรมการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ                         กรรมการ

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต    กรรมการ

นายจรินทร์ จักกะพาก                         กรรมการ

นายเสรี ศุภราทิตย์                              กรรมการและเลขานุการ

               โดยปัจจุบัน กปภ. ดูแลการบริการน้ำประปาให้ประชาชนกว่า 4 ล้านราย หรือประมาณ 22%ของประเทศ ผ่านการดำเนินงานของ กปภ. 234 สาขา ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 74 จังหวัด และพนักงานกว่า 9,000 คน ซึ่งมีความพร้อมให้บริการประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่ทั้งใกล้และห่างไกล ได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคได้ 100%ตามเป้าหมาย โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

               ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติงานขานรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ คณะกรรมการ กปภ. อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ โดยคำนึงถึงการสร้างความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

เลื่อนขึ้นข้างบน