กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔)

31 มีนาคม 2559


กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔)

              ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔) และประกาศ ฉบับลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๔) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สังกัด กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ นั้น

                บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน