แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

20 มกราคม 2559


แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

          ตามที่ ฝบท. มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน และ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โดยกำหนดสอบข้อเขียนวันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. นั้น
          เพื่อให้คณะกรรมการสามารถคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมในคราวเดียว ฝบท.จึงขอแก้ประกาศในส่วนของกำหนดการและเวลาที่สอบข้อเขียนและสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
          ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนญาตให้เข้าสอบหรือยุติการสอบ ทั้งนี้อาจจะพิจารณางดการตรวจข้อสอบเพื่อให้คะแนนด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน